ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР АЛЕКСАНДРА ХЕЛФ“ ЕООД

Общи условия на сайт: www.alexandrahealth.eu

I. Предмет


Чл. 1. Настоящите Общи условия (наричани по-долу за краткост „Общи условия) уреждат взаимоотношенията между „Диагностично-консултативен център Александра Хелф“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ и/или Лечебно заведение, собственик на интернет страницата: Alexandrahealth.eu , наричана по-долу за краткост „Интернет страница“и лицата, ползващи и посещаващи уеб страница Alexandrahealth.eu, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ и/или „Потребител/и“.

Чл. 2. Тези общи условия обвързват всички Потребители, вкючително и тези, извършващи регистрация, когато това е приложимо. При използване на този сайт лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.

Чл. 3. С посещението на този сайт или извършване на регистрация, когато това е приложимо, с натискането на интерактивен бутон „приемам Общите условия”, Потребителите се съгласяват и изцяло приемат настоящите Общите условия, които ще се считат за станали им известни.

Чл. 4. Лечебното заведение запазва правото си да променя едностранно всички условия за извършване на услугите и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

 

II. Дефиниции


Чл. 5. (1) Лечебното заведение за извънболнична помощ: „Диагностично-консултативен център Александра Хелф“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. ул.Бачо Киро 8 ет.1, с ЕИК 203309477, представлявано от  управителя Албена Стефанова Тонева.
(2) Сайт: уеб страницата /домейн/ Alexandrahealth.eu  и неговите поддомейни.
(3) Потребител – е физическо или юридическо лице, което посещава сайта или се е регистрирало в сайта, когато това е приложимо и използва предоставяните услуги.
(4) Услуга – всички услуги – визуализирани и предлагани от сайта.
(5) Профил е част от сайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена при регистрацията му, ако е приложимо.

(6) Лични данни – са лични данни по смисъла на  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и приложимото законодателство.

 

III. Общи Разпоредби

 

Чл. 6. Интернет страницата и услугите, предлагани чрез нея, фукционират при правилата описани в Общите условия.

Чл. 7. Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Интернет страницата, нито че последната не съдържа грешки.

Чл. 8. Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: снимки, текстове и други), публикуван на Интернет страницата или до цялата Интернет страница, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.

Чл. 6. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Интернет страницата. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Интернет страницата.

 

IV. Характеристики на Услугата

 

Чл. 10. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Доставчика чрез Интернет страницата, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:
(1) Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Интернет страницата. Доставчикът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.

(2) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания чрез функционални форми за запитване в рамките на Интернет страницата. Ползвателят следва да попълни посочените от Доставчика полета и да избере бутон Изпрати. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Доставчика, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Доставчика за предоставяне на определена услуга и не поставя Доставчика и Ползвателя в договорни (облигационни) отношения. Следва да се счита, че съответния Ползвател, отправил запитване по имейл до Доставчика, е сключил договор с Доставчика за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Доставчика.Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
(4) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от Ползвателя имейл клиент, посредством функционални препратки от Интернет страницата. За целта е необходимо Ползвателят да избере конкретна функционална препратка на Интернет страницата (място, на което е изписан имейл адрес на Доставчика и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от имейл клиент заложен на устройството.
Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв

(5) Доставчикът предоставя възможност за препращане (линкинг) на Ползвателя към бизнес профили на Доставчика в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и други. Доставчикът предоставя тази възможност с цел улеснение на Ползвателите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от Доставчика. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.
(6) Доставчикът предоставя възможност за ползване на динамична Google карта, интегрирана на Интернет страницата. Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps and Google Earth налични на https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps.html .

Чл. 11. (1) В конкретни случаи, за получаване на достъп до лабораторните си резултати Потребителя попълва ID и парола предоставени му от Лечебното заведение.

(2) В случай, че Потребителят предостави информация, която е невярна, неточна, непълна, неактуална или предостави своите данни на трети лица, Доставчикът има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже достъп до част или до всички свои услуги.

(3) Сайтът не носи отговорност за невъзможност за изпълнение на Услугата, при получена от Потребителя невярна или неточна информация.

 

V. Права върху интелектуална собственост

 

Чл. 12. (1) Цялата информация, публикувана на Интернет страницата, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.
(2) Доставчикът си запазва всички права посочени в предходната алинея.
(3) Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Доставчика.


Чл. 13. Интернет страницата може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Интернет страницата, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Интернет страницата не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

 

VI. Политика за поверителност


Чл. 14. (1) Лечебното заведение спазва „Политика за поверителност“, която е публикувана на сайта и с която Потребителите се считат за запознати с посещението на сайта.  Информация за политиката за поверителност може да получите и от тук.

(2) Получателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

 

VII. Бисквитки и пикселни маркери


Чл. 15. (1) Сайтът използва известен брой „бисквитки“ и пикселни маркери.

(2) „Бисквитките“ са малки файлове с данни, които се поставят на компютър, мобилно устройство или друго устройство, докато се разглежда Сайтът.

(3) Пикселните маркери са миниатюрни изображения или друг код за уеб-програмиране, който може да бъде включен в сайта и в съобщенията, които се изпращат по имейл.

(4) Сайтът може да използва „бисквитки“ и пикселни маркери за следните цели: за да персонализира услуги към Потребителя; за да направи работата на Сайта по-ефективна; за да проследява трафика към сайта и използването на приложенията за статистически цели; „Бисквитките“ или пикселните маркери никога не предоставят възможност за достъп до друга информация за Потребителя или неговия компютър, мобилно устройство или друго устройство, с изключение на информацията, която Потребителят е споделил.

(5) Повечето браузъри автоматично приемат „бисквитките“, но Потребителят може да промените настройките така, че „бисквитките“ да бъдат отхвърляни. Отхвърлянето на „бисквитките“, използвани от Сайта, може да попречи на Потребителя да се възползва от пълната му функционалност и е възможно да не работи както трябва, когато ги използва.
Ако Потребителят не е съгласен с това, че се използват „бисквитки“,трябва да ги деактивира, като ги изтрие или като промени настройките за „бисквитки“ на компютъра си, мобилно устройство или друго устройство.

(6) Информация относно изтриването и управляването на „бисквитките“ е достъпна на www.aboutcookies.org.
Чл. 16. С приемането на Общите условия по начина указан по-горе, Потребителите се съгласяват, че Сайтът, лечебното заведение и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил.

 

VIII. Други Условия

 

Чл. 17. (1) Информацията и материалите, достъпни на Интернет страницата (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на който и да е от Ползвателите на Интернет страницата.

(2) Доставчикът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Интернет страницата, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.
(3) Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Интернет страницата, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Интернет страницата и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на информация, поместена на Интернет страницата).

Чл. 18. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл.19. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели, считано от 20.12.2019 г.
Чл. 20. Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Ползвателите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.

Чл. 21. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Интернет страницата и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.

Чл. 22. (1) За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално право.
(2) Доставчикът може да променя настоящите общи условия по всяко време, като публикува направените изменения на адреса на сайта своевременно. Измененията на общите условия обвързват ВЕЧЕ регистрираните потребители с извършване на първата поръчка, следваща съответното изменение.

 

 

С посещението на този сайт или извършване на регистрация, когато това е приложимо с натискането на интерактивен бутон „Приемам”, Потребителите се съгласяват и изцяло приемат настоящите Общи условия, които ще се считат за станали им известни.

 

Приемам